โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ยินดีต้อนรับ

 

นางภัททิรา ลัดดากลม
ปริญญาตรี กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

นางสาวศรีปัญญา ภู่น้อย
ปริญญาตรี กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

นางสาวกัญญานุช นาคเอี่ยม
ปริญญาตรี กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

นางสาวอมรรัตน์ ทับทิมทอง (ครูผู้ช่วย)

สถิติการใช้งานเว็บไซต์

free hits counter
ผู้เข้าชมเว็บไซต์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
118 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220

โทร 0 – 5598 – 9740  โทรสาร 0 – 5598 – 9740
เว็บไซต์โรงเรียน 
: http://www.bkpschool.ac.th
อีเมล์ : banklang39@gmail.com

เฟสบุ๊คโรงเรียน   Banklang Pitthayakom School