โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ยินดีต้อนรับ

 

ว่าที่ ร.ต.อนันต์ ลัดดากลม
ปริญญาตรี ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
ปริญญาโท กศ.ม. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

นางสาวชวนชม สีหะวงษ์
ปริญญาตรี สส.บ ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต

นางกาญจนา รุ่งแจ้ง
ปริญญาตรี คบ. ธุรกิจศึกษา(บัญชี)
ปริญญาโท ค.ม. การบริหารการศึกษา

นายศิริวัฒน์ มีเคน
ปริญญาตรี คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

นางสาวนิตยา   ถาวร (ครูผู้ช่วย)

 

สถิติการใช้งานเว็บไซต์

free hits counter
ผู้เข้าชมเว็บไซต์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
118 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220

โทร 0 – 5598 – 9740  โทรสาร 0 – 5598 – 9740
เว็บไซต์โรงเรียน 
: http://www.bkpschool.ac.th
อีเมล์ : banklang39@gmail.com

เฟสบุ๊คโรงเรียน   Banklang Pitthayakom School