โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ยินดีต้อนรับ

 

นางสุวิมล นุ่มเมือง
ปริญญาตรี กศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์
ปริญญาโท กศ.ม. ภาษาไทย

นายปิยะพงค์ ไชยแว่นตา
ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย

นางสาวรัฐภรณ์ ภู่ฤทธิ์
ปริญญาตรี คบ. ภาษาไทย

นางสาวปาริชาติ คำภาแก้ว
ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาไทย (อัตราจ้าง)

 

สถิติการใช้งานเว็บไซต์

free hits counter
ผู้เข้าชมเว็บไซต์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
118 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220

โทร 0 – 5598 – 9740  โทรสาร 0 – 5598 – 9740
เว็บไซต์โรงเรียน 
: http://www.bkpschool.ac.th
อีเมล์ : banklang39@gmail.com

เฟสบุ๊คโรงเรียน   Banklang Pitthayakom School