โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์
ภายในปี  ๒๕๕๙  โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจิตสาธารณะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม สามารถดำรงตนอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

๑. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

มีจิตสาธารณะและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

๒. ส่งเสริม และสนับสนุน ให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์ของสถานศึกษา
๑. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีจิตสาธารณะและมีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
๓. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. โรงเรียนมีระบบบริหารการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
๕. ชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

 

 

สถิติการใช้งานเว็บไซต์

free hits counter
ผู้เข้าชมเว็บไซต์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

 

ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
118 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220

โทร 0 – 5598 – 9740  โทรสาร 0 – 5598 – 9740
เว็บไซต์โรงเรียน 
: http://www.bkpschool.ac.th
อีเมล์ : banklang39@gmail.com

เฟสบุ๊คโรงเรียน   Banklang Pitthayakom School